Chwilio

Ewch/Go

Hide English

 

Sut i sefydlu Grwp Cyd

• Trefnwch gyfarfod gan roi gwahoddiad i ddysgwyr a siaradwyr rhugl.

• Esboniwch nod y grwp, sef i gynorthwyo dysgwyr a'r rhai ansicr eu Cymraeg i ennill yr hyder i siarad yr iaith yn eu bywydau bob dydd.

• Dylid paratoi ar gyfer y dysgwyr nad oes ganddynt lawer o wybodaeth o'r iaith eto.

• Dylid penderfynu a fydd y grwp yn codi tâl aelodaeth.

• Dylid trefnu rhaglen o weithgareddau amrywiol gan gynnwys rhai ohonynt â'r nod o godi arian.

• Hysbysebwch y rhaglen mor eang ag sy'n bosibl - taflenni, posteri, e-bost, gwefan Cyd.

• Penderfynwch pwy fydd yn gyfrifol am weithredu'r penderfyniadau.

How to establish a Cyd Group


• Arrange a meeting inviting Welsh learners and fluent Welsh speakers.
• Explain the aim of the group, i.e. to assist learners and those who are uncertain of their Welsh, to gain the confidence to use the language in their every day lives.
• Preparation is required for learners who do not have a lot of Welsh.
• A decision needs to be made as to whether the group will charge a membership fee.
• A programme of varied activities needs arranging including some to raise money.
• Advertise the programme as widely as possible - leaflets, posters, e-mail, Cyd's website.
• Decide who will be responsible for implementing any decisions/actions.

Valid HTML 4.01 Transitional