Chwilio

Ewch/Go

Hide English

 
Previous winners of the Dan Lynn James scholarship.

Enillwyr Ysgoloriaethau Dan Lynn James

Rheolau a ffurflen gais ar gyfer y flwyddyn nesaf

2005

Llongyfarchiadau i'r canlynol ar dderbyn ysgoloriaeth yn ystod 2005.

Angharad Chard: £150
Mae Angharad yn dod o deulu Cymraeg ac mae hi eisiau siarad Cymraeg gyda'i rhieni. Mae hi'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth ar hyn o bryd. Hi yw capten y tîm hoci merched ac mae hi'n gyrru'r bws cymunedol. Ar ôl graddio mae hi eisiau gweithio mewn Prifysgol fel darlithydd, a darlithio drwy gyfrwng y Gymraeg.
Mae hi'n mynd i ddefnyddio ei hysgoloriaeth i fynd ar yr 'Wlpan Awst' yn Aberystwyth eleni.

Ellen Hutchings: £100
Mae Ellen wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 7 mlynedd yn Derby. Mae hi'n arddwr ac mae un mab gyda hi o'r enw Aled. Roedd ei thad cu yn dod o Aberystwyth ac mae chwaer gyda hi sy'n byw yn sir Gaerfyrddin. Pasiodd hi'r arholiad 'Defnyddio'r Gymraeg' yr haf diwetha', ac mae hi wedi sefyll yr Arholiad Canolradd eleni. Bydd hi'n defnyddio'r ysgoloriaeth i fynd ar yr ' Wlpan Awst' am dair wythnos yn Aberystwyth. Mae hi eisiau gweithio mewn ysgol gynradd yng Nghymru a dysgu'r Gymraeg i blant.

Jonathan Hill: £50
Mae Jonathan yn gwneud gwaith gwirfoddol i ecodyfi ym Machynlleth ers Mehefin 2003. Yn 2004 daeth e'n aelod o'r bwrdd. Mae e'n defnyddio ei Gymraeg yn y gweithle. Mae eisiau gwella ei Gymraeg er mwyn ceisio am swyddi ble mae'r Gymraeg yn hanfodol. Mae hefyd eisiau bod yn gynghorydd cymuned. Defnyddiodd Jonathan ei ysgoloriaeth i fynd ar Benwythnos Calan Mai Cyd eleni.

Kit Gahan: £50
Mae Kit yn wirfoddolwr gydag Ymddiriedolaeth Datblygu Cwmni Penllan. Fe ydy'r unig un sy'n
medru'r Gymraeg yn y swyddfa. Mae e'n cyfieithu llyfrau Rwsieg i'r Gymraeg. Mae e'n gobeithio mynd i'r Ysgol Haf yng Ngholeg Harlech eleni gyda chymorth yr ysgoloriaeth.

Julie Furber: £50
Mae Julie yn byw yn sir y Fflint ac mae hi'n gweithio ar Ynys Flat Holm, y pwynt mwyaf deheuol yng Nghymru. Mae hi eisiau ennill yr hyder i siarad Cymraeg er mwyn arwain teithiau a gweithgareddau yn y gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Julie am fynd ar gwrs preswyl yn Nant Gwrtheyrn.

2004

Llongyfarchiadau i'r canlynol ar dderbyn ysgoloriaeth yn ystod 2004.
Anne Holly £150
Helen Evans £50
Siân Lewis £50
Ian Debeddyn £50
Helen Gwyddanes £50
Mrs Margaret Lowe £50
Lavern Bailey £50
Rebecca Edwards £50

2003

Llongyfarchiadau i'r canlynol ar dderbyn ysgoloriaeth yn ystod 2003.

Congratulations to the following on receiving a scholarship this year.


Claire Tranmer: £100


Claire TrammerMae Claire yn byw yn Rhuthun. Mae hi wedi sefydlu cwmni theatr cymunedol dwyieithog, sef Cwmni Theatr Indigo. "Pwrpas Cwmni Theatr Indigo yw darparu profiad theatr i bobl gan bontio'r bwlch rhwng yr iaith Gymraeg a Saesneg yn ein cymdeithas ddwyieithog ni" dywedodd Claire. Mae hi'n dysgu drama i blant a phobl ifanc. Mae hi eisiau mynd ar gwrs dwys i wella ei Chymraeg er mwyn iddi allu darllen dramâu heb ddefnyddio geiriadur, ac i hwyluso'r gwaith o feirniadu yn yr Eisteddfod. Hefyd hoffai hi hyfforddi plant a phobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg, a pherfformio dramâu yn y gymuned yn y Gymraeg neu'n ddwyieithog. "Mae 'na alwad mawr am hyfforddwyr medrus mewn drama a dawns yn yr ardal yma, felly dw i'n gweld hwn fel cyfle datblygiad proffesiynol", meddai hi.

Keith a Margaret Teare: £50


Keith a Margaret TeareMae Keith a Margaret yn aelodau gweithgar o Gangen Cyd Llanidloes. Ar ôl symud i Gymru o Ynys Mull yn yr Alban aethon nhw ati i ddysgu Cymraeg gan fod eu cymdogion yn siarad Cymraeg. Maen nhw wedi trefnu llawer o deithiau cerdded i ddysgwyr a Chymry Cymraeg. Maen nhw am fynd ar gwrs glowyi Cymraeg dros yr haf. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd ar un o'r teithiau cerdded, mae croeso i chi gysylltu â nhw ar 01650 521843.

Julian Lloyd: £50


Julian LloydCymro yw Julian, yn enedigol o Ferthyr Tudful. "Dw i'n mynd i gyfarfodydd Cyd yn Nhafarn y Cŵps yn Aberystwyth yn gyson, a dw i wedi bod yn helpu trefnu nhw yn ddiweddar", meddai Julian. Mae e'n astudio ar gyfer gradd mewn Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth. Bydd yn defnyddio'r ysgoloriaeth i dalu tuag at fynd ar gwrs 8 wythnos dros yr haf ym Llanbedr Pont Steffan i wella ei Gymraeg cyn mynd ymlaen i astudio modiwlau Cymraeg i siaradwyr ail-iaith yn yr ail flwyddyn yn y Brifysgol. "Ar ôl i mi orffen fy ngradd dw i eisiau gweithio gyda'r iaith - naill ai ar ymchwil academaidd, gwaith cyfieithu neu ddysgu Cymraeg i Oedolion", meddai fe.

Annette O'Donavan: £50


Annette OMae Annette yn byw ger Pencader, Sir Gaerfyrddin. Mae hi'n dysgu Cymraeg ers 3 blynedd. Mae hi'n mynd i weithgareddau Cyd yn Llandysul. Mae tri o blant gyda hi sy'n dysgu Cymraeg yn yr ysgol. Mae'r hynaf a'r un canol eisoes yn rhugl. Mae hi eisiau mynd ar gwrs 4 diwrnod ym mis Gorffennaf i wella ei Chymraeg er mwyn helpu ei phlant. Mae hi hefyd am ddefnyddio mwy o Gymraeg yn y gymuned ac yn bwriadu sefyll arholiad TGAU Cymraeg i Oedolion yn 2004.

Mwy am yr Ysgoloriaethau

Valid HTML 4.01 Transitional