Chwilio

Ewch/Go

Show English

 

Newyddion Cyd

Os oes stori gennych sy'n addas i'r tudalen yma, anfonwch y manylion at swyddfa Cyd.

If you have a story suitable for this page, send the details to the Cyd office.


Golygu newyddion (Staff yn unig)

Enillwyr Ysgoloriaeth Dan Lynn James 2008Winners of Dan Lynn James Scholarship 2008

Rhannwyd £600 rhwng 5 o ddysgwyr yn 2008. Eu henwau yw:
Madison Tazu £250
Jane Davies £110
Megan Elias £100
Amanda Craven £90
Stella Brockington £50
Dyddiad cau ar gyfer ysgoloriaeth 2009, gwerth £1000, yw 1af o Fawrth. Cliciwch ar y dolen isod am fwy o fanylion.

Aeth Madison Tazu ymlaen i ennill Tlws 'Dysgwr y Flwyddyn' yn Eisteddfod Genedlaethol 2008.(Llun: Madison gyda Nia Parry)

5 learners shared a total of £600 in 2008. They were:
Madison Tazu £250
Jane Davies £110
Megan Elias £100
Amanda Craven £90
Stella Brockington £50
Applications for the 2009 scholarship, worth £1000, close on 1st March. Click on the link below for details.

Madison went on to win the 'Learner of the Year' competition at the National Eisteddfor 2008. (Picture: Madison with Nia Parry)


Adroddiad llawn | full_report

Ysgoloriaeth Dan Lynn James 2007Dan Lynn James 2007

Ni dderbyniwyd unrhyw gais am ysgoloriaeth Dan Lynn James 2007, felly fe fydd yr arian yn mynd at grantiau ychwanegol yn 2008.

No applications were received for the Dan Lynn James Scholarship 2007, so the money will go towards additional grants in 2008.
Archif Cadwyn Cyd bellach ar-leinCadwyn Cyd Archive now on-line

Mae archif digidol o bob rhifyn 'Cadwyn' (cylchgrawn Cyd) o'r rhifyn cyntaf yn 1989 i 2007 bellach ar gael ar y wefan. Gweler y dolen isod.

A digital archive of every copy of 'Cadwyn' (Cyd's magazine) from the first in 1989 to 2007 is now available on the website. See the link below.


Adroddiad llawn | full_report

Ysgol Undydd yn DerbyDayschool in Derby

Ym mis Gorffennaf 2006, cynhaliwyd Ysgol Undydd i fwy na 40 o bobl yn Derby. Dyma llun o'r dysgwyr a'u tiwtoriaid.

In July 2006 a day school was held in Derby for more than 40 Welsh learners. Here they are with their tutors.


Adroddiad llawn | full_report

Wythnos Cymunedau'n DarllenCommunities Reading Week

Lluniau o'r wythnos ym mis Mawrth 2007.

Pictures from the week in March.


Adroddiad llawn | full_report

Noson Fictoriaidd AberteifiVictorian Night, Cardigan

Aelodau Cyd yn lledu'r gair yn Aberteifi.

Cyd members spread the word in Cardigan.


Adroddiad llawn | full_report

Penwythnos Glan-llyn 2007Glan-llyn weekend 2007

Llun o'r penwythnos yng Nglan-llyn ym mis Mawrth.

Rhowch glec isod i weld y llun yn iawn.

Click the link below to see the picture full-size.


Adroddiad llawn | full_report

Noson Siān James, Porthaethwy

Daeth y gantores a thelynores Siân James i ddiddanu dros 100 o bobl Porthaethwy, Ynys Môn ar noson wedi'i threfnu gan Cyd. Cafwyd noson gwych gan bawb.

The singer/harpist Siân James came to entertain over 100 of the people of Porthaethwy, Anglesey on an evening arranged by Cyd. A splendid time was had by all.


Adroddiad llawn | full_report

Parti Nadolig Cyd DolgellauChristmas Party Dolgellau

Daeth Siân James i Westy'r Ship, Dolgellau ar noson bwffe i ddathlu'r Dolig gyda dros 50 o bobl. Noson wych i bawb!

Siân James in the Ship, Dolgellau.


Adroddiad llawn | full_report

Caryl Lewis ac WEDI 7

Aeth criw o aelodau Cyd i Gastell Brychan, cartref Cyngor Llyfrau Cymru, i ffilmio rhaglen ar gyfer 'WEDI 7', un o raglenni S4C. Cafwyd sgwrsiau brwd gyda Caryl Lewis (ar y dde) am ei llyfr ' Rhwyd', a'i dull o ysgrifennu. Roedd yn brofiad da i bawb, er ei bod braidd yn arswydus ar adegau i siarad o flaen y camera. Pawb wedi mwynhau siarad a Caryl yn fawr iawn.

Yn y llun mae aelodau Cyd Aberystwyth gyda Caryl Lewis, awdur 'y Rhwyd', sef un o'r gyfres 'Y STORI SYDYN'. Cliciwch ar y linc isod i weld llun mwy.

A group of Aberystwyth Cyd members came to Castell Brychan, the home of the Welsh Books Council, to film a program for "WEDI 7", one of S4C's programmes. They talked with Caryl Lewis, the author of "Y Rhwyd" one of the "Stori Sydyn" series.

Click on the link below


Adroddiad llawn | full_report

Lluniau Penwythnos Cyd 2006Pictures from Cyd Weekend 2006

Cafwyd penwythnos llwyddiannus dros ben yng Nglan-llyn ym mis Mawrth 2006. Cliciwch ar y ddolen isod i weld mwy o luniau.

Cyd held a very successful weekend in Glan-llyn in March 2006. Click the link below for more pictures.


Adroddiad llawn | full_report

Cyfarfod Cyffredinol ArbennigExtraordinary General Meeting

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Arbennig ar 18 Mawrth 2006 er mwyn gwneud newidiadau i Gyfansoddiad Cyd fersiwn 1998.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld cofnodion y cyfarfod

An Extraordinary General Meeting was held on 18 March 2006 in order to make changes to the 1998 version of Cyd's Constitution.

Click on the link below to see the minutes of the meeting


Adroddiad llawn | full_report

Enillwyr ysgoloriaeth Dan Lynn James 2005Winners of the Dan Lynn James scholarships 2005

Enillwyr ysgoloriaethau Dan Lynn James am 2005 yw: Angharad Chard (£150), Ellen Hutchings (£100), Jonathan Hill (£50), Kit Gahan (£50) a Julie Furber (£50)


Adroddiad llawn | full_report

Penwythnos llwyddiannus yng NghaerdyddSuccessful weekend in Cardiff

Trefnwyd penwythnos preswyl gan Cyd yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd o 1-3 Gorffennaf. Ymhlith y digwyddiadau oedd ymweliad i Stadiwm y Mileniwm a Sain Ffagan.

Cyd arranged a residential weekend in Cardiff at the Millennium Centre in July. Activities included visits to the Stadium and to St. Fagans.


Adroddiad llawn | full_report

Gwobrau Coffa Tudor HensonTudor Henson Memorial Prizes

Gwobr Goffa Tudor Henson - Cynhaliwyd y gystadleuaeth hon am y tro cyntaf eleni ar ôl i'r Gangen dderbyn rhodd hael gan Mrs Nia Henson (yn y canol) er cof am ei gŵr a oedd yn un o gefnogwyr ymarferol CYD yn Aberystwyth. Penderfynwyd defnyddio testun cystadleuaeth i ddysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2005 sef, darn o ryddiaith "Y sgerbwd yn y cwpwrdd". Enillodd Jackie Wilmington (ar y dde)£40 am ei chais buddugol a rhodd £5 i Joyce Gillison a Linda Gay (ar y chwith) am eu ceisiadau. Llongyfarchiadau iddynt. Beth am geisio am y Wobr y tro nesaf? Bydd manylion pellach ar gael yn yr hydref.

Cyd Aberystwyth organised the Tudor Henson memorial prize for the first time this year. Jackie Wilmington (on the right) won £40 for her winning entry. What about trying next year? Further details available in the autumn.
Recordio RISG!Recording RISG!

Aeth criw go dda o aelodau Cyd i Gaerdydd ar ddechrau'r flwyddyn i fod yn rhan o gynulleidfa'r Cwis teledu RISG!, gyda Siân Lloyd yn gofyn y cwestiynau. Fe fu dau aelod yn eistedd yn y gadair yn y canol hefyd - rhaid gwylio'r darllediad i weld pa mor llwyddianus oeddent.<br><br>
Fe gafodd pawb brofiad diddorol wrth weld sut maen nhw'n gwneud rhaglenni teledu, ac fe enillodd nifer ohonyn nhw peth arian ar ôl i'r cystadleuwyr fethu ateb y cwestiwn olaf yn gywir!

Members of several Cyd branches attended recordings in Cardiff of the quiz RISG!, with Siân Lloyd. A couple of them also competed.
Everyone had an interesting time and some even won some money after the competitors failed to answer the last question correctly.
Valid HTML 4.01 Transitional